Rejsebestemmelser • like2hike.dk
www.like2hike-blog.dk, giver dig mange flere oplysninger om turene

Rejsebestemmelser

Rejsebestemmelser for Like2hike ApS

Rejsebestemmelser for deltagelse i vandrerejser med LIKE2HIKE APS – Cvr.nr. 38940465

Nedenstående betingelser er udarbejdet i overensstemmelse med ”Lov om pakkerejser”. Ved ”pakkerejse” forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, som er købt gennem LIKE2HIKE: Transport, indkvartering eller anden turistmæssig ydelse, som udgør en væsentlig del af pakkerejsen. LIKE2HIKE er pr. 17. december 2018 registreret i Rejsegarantifonden med registreringsnummer 3125.

 1. Tilmelding

Tilmelding til en rejse sker ved benyttelse af tilmeldingsformularen på vores hjemmeside. Ved tilmelding bekræfter du at være bekendt med vores rejsebestemmelser, prisen og de øvrige oplysninger om rejsen, som fremgår af vores hjemmeside. Når depositum er rettidigt indbetalt til den oplyste konto i Fælleskassen (8411 0002072879), er tilmeldingen bindende for dig som kunde og for os som rejsebureau.

Vi skal som rejsearrangør gøre dig opmærksom på mulighederne for at tegne nødvendige forsikringer. Det drejer sig om 1) en rejseforsikring, som dækker udgifter ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom, 2) en afbestillingsforsikring og 3) konkursforsikring ved køb af flybillet, som dækker flyselskabets konkurs.

 1. Rejsens pris

Rejsens pris omfatter samtlige i bestillingen eller aftalen nævnte ydelser samt alle på tilmeldingstidspunktet kendte skatter, afgifter, bidrag, gebyrer mv.

Prisen fremgår af oplysningerne på hjemmesiden, og prisen er oplyst for delt dobbeltværelse. Enkeltværelse tilbydes i mulig udstrækning mod tillæg.

Entréer er kun inkluderet i prisen, såfremt dette udtrykkeligt er angivet i program eller rejsebekræftelse.

Særlige ønsker til rejsen eller opholdet skal fremgå af aftalen/bekræftelsen eller på anden måde kunne dokumenteres for at have gyldighed.

Udgifter til pas, forsikringer og lignende er ikke omfattet af prisen, og det er den rejsendes eget ansvar at afholde sådanne udgifter.

 1. Betaling

Det aftalte depositum skal indbetales i henhold til den opkrævning, som du modtager umiddelbart efter din bestilling. Er depositum ikke indbetalt senest den anførte dato, bortfalder aftalen. Depositum udgør minimum 20% af rejsens samlede pris og forfalder 8 dage efter, at vi har bekræftet din tilmelding, medmindre andet er udtrykkeligt anført i opkrævningen.

Hvis en del af pakkerejsen, f.eks. flybilletter eller landarrangement, er behæftet med strengere regler, vil disse være gældende og blive oplyst ved tilmeldingen.

Slutbetaling skal være modtaget af os senest 60 dage inden din afrejse – med mindre andet er aftalt skriftligt – hvorefter rejsedokumenter vil blive fremsendt, så du har dem senest 8 dage før afrejse. Hvis slutbetaling ikke er modtaget af os til den aftalte dato, forbeholder vi os retten til at hæve aftalen med omgående virkning.

Betaling af depositum og restbeløbet har kun frigørende virkning, hvis indbetaling sker til den oplyste konto hos Fælleskassen.

De fleste flybilletter skal betales i forbindelse med reservationen og kan generelt ikke ændres, annulleres eller refunderes.

 1. Prisændringer efter aftalens indgåelse

Vi forbeholder os ret til uden varsel, at ændre de i programmet nævnte priser, hvis forhold uden for vores kontrol gør det nødvendigt. Dette gælder også valuta-, olie- og momsstigninger samt statsafgifter, ligesom der tages forbehold for åbenbare trykfejl.

 1. Afbestillingsregler

Afbestilles en pakkerejse tidligere end 60 dage før afrejsen, vil deltageren få refunderet den del af allerede afholdte udgifter, som LIKE2HIKE kan få refunderet hos tredjemand med fradrag af et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00 pr. person. Hvis LIKE2HIKE finder en erstatningsdeltager refunderes hele det indbetalte beløb med fradrag af nævnte ekspeditionsgebyr og de øvrige omkostninger, som indsættelsen af erstatningsdeltager har medført.

Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejse refunderes der intet.

Hvis en del af pakkerejsen – fx flybilletter eller landarrangement – er behæftet med strengere regler, vil disse være gældende og blive oplyst.

Bemærk, at billetter til udflugter, teater, koncerter, shows, sportsbegivenheder og lignende på intet tidspunkt kan refunderes efter bestilling.

En bestilt pakkerejse kan ikke ændres, og ønsker fra kunden om ændring i en forestående rejse betragtes som afbestilling, medmindre andet aftales skriftligt.

5.1 Afbestilling i tilfælde af krig mv.

Forekommer der indenfor et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det er dog en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundhedsstyrelsen) direkte fraråder rejser til det specifikke område. Den vederlagsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte til den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindeligt kendt.

5.2 Afbestilling i tilfælde af sygdom

Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring i tilfælde af akut sygdom. Forsikringen skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen og dækker op til afrejsedatoen.

 1. Ændringer/aflysninger før afrejse

Hvis LIKE2HIKE inden afrejsen aflyser rejsen, vil du hurtigst muligt modtage besked. Det samme gælder, hvis det inden afrejsen viser sig, at vi ikke vil kunne gennemføre rejsen som aftalt, eksempelvis ved ikke at kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af en ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses at være mindre væsentlige.

Samtidig med beskeden om ændringen eller aflysningen skal vi som rejsearrangør give dig information om dine rettigheder, samt om til hvem og inden for hvilken frist du kan reklamere, og hvordan du i øvrigt skal forholde dig.

Hvis ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver væsentligt ringere, har du ret til at modtage nedslag i prisen.

6.1 Væsentlige ændringer/aflysning før afrejse

Er ændringerne i aftalen af væsentlig betydning for dig, og skyldes ændringerne ikke dine forhold eller forhold, som du har indflydelse på, kan du hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen.

Du skal umiddelbart efter at have modtaget besked om ændringen meddele os din beslutning.

6.2 Ansvar og ansvarsfrihed for LIKE2HIKE ved ændringer

I tilfælde af at du lider direkte økonomisk tab på grund af en ændring/ annullering foretaget af LIKE2HIKE, har du krav på erstatning, medmindre ændringen/aflysningen skyldes 1) manglende tilslutning til rejsen, og at det nødvendige antal er oplyst ved din tilmelding og, at LIKE2HIKE har meddelt dig dette senest 30 dage før afrejsedagen, 2) dine egne forhold eller forhold, som du har indflydelse på, 3) en for rejsen uvedkommende tredjemand eller 4) udefrakommende omstændigheder, og at LIKE2HIKE eller nogen, som vi er ansvarlig for, ikke med passende omhu kunne have forudset disse forhold ved aftalens indgåelse.

 1. Ændringer/misligholdelse efter afrejse

Hvis du oplever en mangel på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere rejselederen herom, så vi har mulighed for at rette op på manglen. Undlader du dette, vil det normalt medføre, at du mister retten til senere erstatningskrav.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis du ikke modtager de ydelser, som er bekræftet af LIKE2HIKE, eller at ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte.

Hvis en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller hvis rejsen i øvrigt er behæftet med mangler, som medfører, at formålet med rejsen er væsentligt forringet, kan du hæve aftalen. Du skal i så fald omgående underrette rejselederen herom.

Hvis aftalen berettiget hæves med baggrund i ovennævnte, er LIKE2HIKE forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, dog med fradrag af en godtgørelse, der svarer til den værdi, rejsen må antages at have haft for dig.

Indgår der transport i aftalen, er du endvidere berettiget til uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

7.1. Afhjælpning

Hvis LIKE2HIKE tilbyder at afhjælpe manglen, og det sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for dig, kan du ikke kræve prisnedslag eller hæve aftalen.

Sker afhjælpning ikke som nævnt ovenfor eller kan afhjælpning ikke kræves, fordi afhjælpningen vil påføre LIKE2HIKE uforholdsmæssigt store omkostninger eller væsentlig ulempe, kan du kræve et passende afslag i rejsens pris.

Har manglen medført væsentlig ulempe for dig, kan der eventuelt tilkomme en godtgørelse, medmindre manglen skyldes forhold, der gør LIKE2HIKE ansvarsfri i medfør af Pakkerejselovens regler.

 1. Ansvar – LIKE2HIKE

LIKE2HIKEs ansvar er begrænset til de erstatningsbeløb, som vores underleverandører begrænser deres ansvar til i henhold til følgende internationale konventioner:

Ved søtransport Athen Konventionen med tillægsprotokol. Ved togtransport COTIF/CIV Konventionen om international jernbanebefordring. Ved flytransport Montreal og Warszawa Konventionerne og EU Forordning 889/2002, der begrænser luftfartselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse. Flyselskabets og dermed LIKE2HIKEs erstatningsansvar for bortkommet, beskadiget eller forsinket bagage er begrænset til 1131 SDR. LIKE2HIKE optræder som agent for det/de i rejsen involverede transportselskaber, der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af den transport de har bekræftet og for den bagage, de har medtaget. LIKE2HIKE påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser med videre, der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som vi er uden indflydelse på.

 1. Ansvar/pligter m.m. – kunden

Hvis du udebliver uden at have afbestilt rejsen/relaterede ydelser, og/eller indfinder du dig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller ikke kan tiltræde rejsen grundet manglende rejsedokumenter, som fx gyldigt pas eller visering, har LIKE2HIKE ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Sker dette, kan der ikke senere kræves godtgørelse for ubenyttede ydelser. Ubenyttede ydelser vil generelt ikke blive refunderet.

Enhver kunde har pligt til at efterkomme rejselederens anvisninger, respektere ordensregler for busser og hoteller samt optræde såldedes, at øvrige rejsedeltagere ikke generes. Grov overtrædelse kan føre til udelukkelse fra rejsen, uden at kunden har krav på nogen form for godtgørelse.

9.1 Rejseforsikring

Det påhviler den rejsende selv at afholde omkostninger ved sygdom/hospitalsindlæggelse mv. undervejs; afhængigt af rejselandet – se www.nyerejseregler.dk. Videre er den rejsende selv ansvarlig for beskadigelse eller bortkomst af bagage. Det anbefales derfor kraftigt at tegne en rejseforsikring, der dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af akut opstået sygdom, hjemtransport og tab/beskadigelse af bagage.

9.2. Forsinket fremmødeforsikring

Trafik og vejrforhold mv. kan medføre situationer, hvor en given forbindelse, fx flyafgang, ikke nås. Det anbefales derfor at tegne en forsikring mod forsinket fremmøde. Denne dækker bl.a. ulemper og følgevirkninger, hvis fx flere forskellige transporter ikke længere passer sammen, inkl. forsinket fly/tog. Uden denne forsikring afholder du selv alle udgifter til at indhente rejseruten.

9.3. Pas, visum, vaccinationer med videre

Oplysninger om forhold vedrørende fx pas, visum og vaccinationer er du selv ansvarlig for er opfyldt ved rejsens begyndelse, via information ved de respektive ambassader, Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut. Har du ikke dansk pas, skal du meddele det til LIKE2HIKE ved bestillingen, så vi kan vejlede og henvise dig til de steder, hvor du selv skal søge oplysning om de krævede formaliteter for rejsen. Undlader du dette, har vi ikke noget ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer med videre måtte medføre.

Passet skal minimum have 6 måneders gyldighed efter datoen for hjemkomst, og vi anbefaler dig altid at have dit pas med på rejsen. Vær opmærksom på eventuelle krav om transitvisum.

9.4. Medicinattest

Bruger du medicin, der indeholder stærkt euforiserende stoffer, bør du spørge apoteket eller din egen læge til råds om en medicinattest til rejsebrug. LIKE2HIKE kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følge af en manglende medicinattest.

9.5 Kundens forpligtelser

At sørge for,

at LIKE2HIKE altid får det/de korrekte navn/ navne på alle deltagere på tilmeldingen, omgående at kontrollere rigtigheden af tilsendte/modtagne rejsedokumenter, at holde sig løbende orienteret om afrejsetider og at følge de anvisninger, som LIKE2HIKE har udstukket for rejsen. 10. Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for rejselederen eller leverandøren af ydelsen umiddelbart efter konstateringen af en fejl/mangel – helst på skrift med kvittering for modtagelse – fx i hotellets døgnrapport. Hvis reklamation til leverandøren ikke det giver et tilfredsstillende resultat, skal rejselederen kontaktes hurtigst muligt på telefon +45 61 26 30 46. Manglende rettidig reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatning.

Eventuelle krav mod LIKE2HIKE skal så vidt muligt fremsættes over for LIKE2HIKE umiddelbart efter rejsens afslutning. Krav der fremsættes senere end 2 måneder efter, at manglen blev konstateret, anses ikke for at være fremsat inden for rimelig tid og kan derfor ikke behandles.

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ikke opnås ved klage til LIKE2HIKE, kan du indbringe klagen for: Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3.sal, 2840 Holte www.pakkerejseankenaevnet.dk, eller via den Europæiske platform http://ec.europa.eu/consumers/odr

Klager over flyforsinkelser eller afvisning ved ombordstigning ”Denied Boarding” med henvisning til EU Forordning 261/2004 – Flypassagerers Rettigheder – som kan læses på dansk på www.trafikstyrelsen.dk – Civil Luftfart – Flypassagerer – Passagerrettigheder: LIKE2HIKE er som rejsebureauer omfattet af/underlagt EU Forordning 261/2004, som udelukkende omhandler forhold mellem den rejsende og flyselskabet, som alene har ansvaret for den korrekte gennemførelse af den flytransport, de har bekræftet, samt for den bagage, de har accepteret at medtage.

 1. Flybilletter

Mange flybilletter er i dag underlagt specielle vilkår og restriktioner, som du skal være opmærksom på, da de som hovedregel hverken kan ændres, annulleres eller refunderes.

Kombinerer du selv billetter eller reservationer til en sammenhængende rejse, og opstår der forsinkelser undervejs, bærer du selv risikoen, hvis du ikke når din næste forbindelse.

LIKE2HIKE henter vores oplysninger direkte fra flyselskabernes reservationssystemer. LIKE2HIKE kan ikke gøres ansvarlig, hvis en flyreservation ikke kan gennemføres grundet tekniske problemer.

 1. Navne på flybilletter

Det er vigtigt, at LIKE2HIKE får det/de korrekte navn/navne på rejsende. Navnene skal være i nøje overensstemmelse med det/de gyldige pas.

Kunstnernavne, kaldenavne med videre må ikke bruges i flybilletter, da det kan føre til afvisning ved check-in til flyet. LIKE2HIKE påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for at have kendskab til, kan medføre. Kontroller derfor altid straks navnene på billetterne, når du har modtaget dem.

 1. Flyplaner og rejseplaner

Disse er ofte udarbejdet lang tid før afrejsetidspunktet, og flyselskaberne kan foretage ændringer også efter, at billetten er reserveret/udstedt. Sker der ændringer inden afrejse, men efter at billetten er udstedt/udleveret/fremsendt, kontakter LIKE2HIKE dig pr. e-mail eller telefon for at informere om ændringerne.

Afviger rejsetider i de udleverede/fremsendte billetter fra den oprindelige bekræftelse, skal du omgående kontakte LIKE2HIKE, så eventuelle fejl kan behandles og rettes straks.

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer dine flyreservationer.

 1. Skatter og afgifter

En del skatter og afgifter skal opkræves inden afrejsen. Der er imidlertid en del lufthavns- og andre turistmæssige skatter/afgifter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves inden udrejsen.

Normalt vil sådanne skatter/afgifter være oplyst i rejsedokumenterne, men de enkelte lande er imidlertid suveræne til uden, eller med meget kort varsel, at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende. Der kan derfor forekomme ændringer mellem bestillingstidspunktet og afrejsen til/ fra en specifik destination.

 1. Check in tid i lufthavne

Check-in ved rejser i Europa skal generelt være afsluttet minimum 1 time før flyafgang.

Ved oversøiske rejser er check-in-tiderne gennemgående væsentlig længere – skal generelt være afsluttet 2-3 timer før flyafgang. På grund af øgede sikkerhedscheck i alle lufthavne i verden, kan disse tider af og til være væsentligt længere, og det er op til de enkelte lufthavne og/eller flyselskaber at bestemme check-in-tid. Vær altid i lufthavnen i god tid, så du ikke kommer for sent til flyet. Der er ofte lange køer, både ved check-in-pultene og ved efterfølgende pas- og sikkerhedskontroller. Du er personlig ansvarlig for at gøre opmærksom på dig selv i check-in-køen, hvis du kan konstatere, at du ikke kan få foretaget check-in rettidigt og for at møde rettidigt op ved den korrekte gate. I rejseplanen oplyser LIKE2HIKE de regler, der er gældende på tidspunktet for udskrivningen af dokumenterne. Reglerne kan ændres med kort varsel af luftfartsmyndighederne eller lufthavnsadministrationen. Vi anbefaler derfor altid allerede ved ankomst til en given lufthavn at forhøre sig om afgangsterminal og de aktuelle check-in-tider, så man kan tage højde for det i forhold til hjemrejsen. Vi anbefaler også, hvis muligt, undervejs at bruge www.viewtrip.com for at kontrollere sin næste flyafgang.

 1. Rejsegarantifonden

LIKE2HIKE er tilsluttet Rejsegarantifonden, som sikrer dig økonomisk ved køb af pakkerejser, fx i tilfælde af konkurs. Registreringsnummer 3125 i Rejsegarantifonden.

 1. Værneting og lovvalg

Ethvert krav mod LIKE2HIKE skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Pakkerejse- Ankenævnet, skal afgøres ved Retten i København. Processproget vil altid være dansk.

 1. Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Kendte ændringer vil blive oplyst ved bestilling.

Hvor prisen er oplyst i fremmed valuta, gør vi opmærksom på, at omregningskursen til danske kroner er bankkursen på faktureringstidspunktet med et kurstillæg på 3%.

 1. Alder ved afbestilling

Personer, der tilmelder sig rejser hos LIKE2HIKE skal være myndige på tilmeldingstidspunktet.

Gentofte januar 2019